Definice české verbPhrase

V definici každého slovesa se uvádí tzv. verbPhrase, která slouží jako šablona pro generování různých zpráv o dané akci (pouze zpráv - neslouží k parsování příkazů zadaných hráčem).

Tři typy akcí

Akce bez objektů

Nejprve se podíváme na příklad akce, která nebere žádné objekty, tedy hráč zadává jen samotný příkaz. Většinou se buďto týkají přímo postavy a nebo nějakým způsobem je z kontextu jasné, k jakému objektu se váže. Jsou to příkazy jako "naslouchej", "sedni si", "vyskoč" apod.

verbPhrase = 'naslouchat/naslouch{áš}/naslouchal{a}'

Oproti angličtině zadáváme tvar pro přítomný i minulý čas a můžeme přitom využít parametrů zpráv. Všechny tři tvary slovesa jsou od sebe odděleny lomítkem v pořadí infinitiv/přítomný čas/minulý čas.

Akce s přímým objektem

Typickým příkladem akce s přímým objektem je braní a pokládání věcí, otevírání dveří apod. Když hráč přikáže "dovnitř", hra vypíše zkusí provést implicitní akci: "nejprve zkoušíš otevřít dveře". Nebo pokud příkaz od hráče není dostatečně jednoznačný, hra se ptá na podrobnosti – např. na příkaz "nastup" se hra zeptá "Do čeho chceš nastoupit?".

verbPhrase = 'vzít/ber{eš}/vzal{a} (co)'

V šabloně je nyní navíc obsaženo zájmeno vyznačující vložení názvu objektu, uzavřený v kulatých závorkách. V příkladu výše je to slovo "co" a má dvě úlohy. Jednak se používá v otázce "Co jsi chtěla vzít?" a také vyznačuje 4. pád pro dosazení objektu v hlášení "bereš svítilnu".

Pokud nějaké sloveso vyžaduje předložku, píše se obvykle dovnitř závorek "(do čeho)". Pokud však přidáváme ke slovesu určité slovo, které se nechová jako předložka a nepatří k podstatnému jménu, ale vztahuje se přímo ke slovesu a mění jeho význam:

verbPhrase = 'dostat/dostáv{áš}/dostal{a} ven (z čeho) se'

Slovo "ven" mění význam z dostat tj. získat na dostat se, tj. přemístit sebe. Takové slovo nebo slova patří mezi tři tvary slovesa a závorku zástupce objektu a ve výsledných zprávách je těsně za slovesem.

V uvedeném příkladu je ještě jedno slovo a sice naopak za závorkou, zvratné zájmeno "se". To se vztahuje k postavě a do výsledných zpráv se dosazuje na jiné místo. Typickým příkladem obou těchto jevů je otázka "Z čeho se chceš dostat ven?".

Akce s přímým a nepřímým objektem

Jsou akce, které manipulují se dvěma objekty. Příkladem je vkládání předmětu (např. svítilny) do jiného objektu sloužící jako kontejner (např. batoh). Šablona zpráv o takových akcích vyžaduje dva zástupce, jinak ale platí stejné zásady.

verbPhrase = 'dát/dáv{áš}/dal{a} (co) (do čeho)'
verbPhrase = 'zeptat/pt{áš}/zeptal{a} (koho) (na co) se'

Zájmena

Zájmena v kulatých závorkách zastupují objekty v daném pádu:

(čeho)2. pád
(komu)3. pád
(čemu)3. pád
(koho)4. pád
(co)4. pád
(čem)6. pád
(čím)7. pád

Originální dokumentace